Klachtenreglement

Wanneer u een klacht hebt hoop ik dat u mij direct benadert. Mocht u zich echter niet gehoord voelen dan gaat de volgende procedure in werking.

  1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend bij Gemmie Pepping. De klacht kan zowel betrekking hebben op Gemmie Pepping als op gedragingen en /of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Gemmie Pepping werkzaamheden ten behoeve van cliënten van haar bureau hebben verricht.
  2. De klager ontvangt van Gemmie Pepping een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen, de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
  3. De klacht wordt niet in behandeling genomen indien deze langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  4. Gemmie Pepping stelt de klager binnen vier weken schriftelijk op de hoogte indien de klacht niet in behandeling wordt genomen.
  5. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de klacht betrokken is geweest.
  6. Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
  7. De klacht wordt door Gemmie Pepping binnen een periode van vier weken na indiening van de klacht afgehandeld.
  8. Gemmie Pepping stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
  9. Gemmie Pepping draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.